Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1O Mft GYORSHITEL KKV nak.SZOGORU ELSZÁMOLÁS

          1O milliós MFB "ingyen"gyorshitel csak a KKV ék szük körének jár

                  Feltétel: 2o19 évben nyereségesnek kellett lenni.

          A február 2o án közölte a PM a  TEAOR főtevékenység listát

                 Segitünk a hiteligénylés elkészitésében

                  tel 2o 9 427 289

                  kalocsay50@gmail.com

 

                A 10 milliós „szuper” ingyenhitel  feltételek

Gondolja meg.Ha nem tud 2024 január 31 ig  elszámolni a kifizetett bérrel és a számlákkal szankcionálják Csak az árbevétele mértékig kaphat hitelt fedezetre.

 • összege 100 milliárd forint, melyből Budapestre és Pest megyére legfeljebb 40% juthat,
 • az Európai Unió által biztosított helyreállítási támogatásból (REACT-EU) valósul meg,
 • célja éven túli lejáratú forgóeszközhitel nyújtása készletbeszerzésre, működési költség, bér és járulékai, valamint rezsiköltség finanszírozására,
 • összege 1 millió és 10 millió forint között lehet, és nem haladhatja meg a 2019. évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti év árbevételét,
 • devizaneme kizárólag forint, a saját forrás elvárt mértéke 0%,
 • kamata 0%, emellett kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem számítható fel, kivéve azt, amely harmadik felet illet (értékbecslői, közjegyzői díj), illetve a követelésbehajtás költségeit,
 • futamideje a kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 120 hónap,
 • rendelkezésre tartási ideje a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 3 hónap,
 • türelmi ideje (vagyis ameddig a törlesztést nem kell elkezdeni) a rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 36 hónap,
 • a fizikailag és pénzügyileg befejezett forgóeszköz/működési költség finanszírozás megvalósítását a folyósítást követő 18 hónapon belül kell igazolni, de legkésőbb 2024.január 31-éig,
 • a 2023. december 31-ig felmerült és végső kedvezményezett által kifizetett költségek számolhatók el,
 • a törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, esedékessége a tárgyhónap 15. napja,
 • az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt, ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes,
 • a folyósításra egyszeri alkalommal a hitelösszeg 100%-át elérő előleg igénybevételével van lehetőség, az előleg összegének 40%-val történő elszámolásra, az előleg folyósítását követő 9 hónapon belül van kötelezettség, az előleg maradék 60%-val történő elszámolásra az előleg folyósítását követő 18 hónapon belül, de legkésőbb 2024. január 31-ig szükséges,
 • a türelmi idő lejáratának évére (tárgyév) vonatkozóan a végső kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a tárgyévben a hitel aktuális összegének megfelelő összeget készletvásárlásra és/vagy működési költségre finanszírozására fordította,
 • a hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be, a közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé (az eddigi információk alapján az MFB Pontokon lesz elérhető - a szerk.),
 • 2021. márciusától (a pontos nap még nincs kijelölve) 2021. november 30-ig lehet hitelkérelmet benyújtani, ugyanazon végső kedvezményezett egyszer részesülhet a támogatásban,
 • támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, telephellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó vállalkozások, amelyek mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján,
 • gazdálkodási formakód szerint 113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti társaság, 117 Betéti társaság, 121 Szociális szövetkezet, 123 Iskola szövetkezet, 129 Egyéb szövetkezet, 142 Európai szövetkezet (SCE), 228 Egyéni cég, 231 Egyéni vállalkozó,
 • TEÁOR-kód szerint az 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610), 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621), 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630), 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914), 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230), 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551), 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001), 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002), 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004), 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102), 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104), 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311), 13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312), 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313), 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319), 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321), 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604), 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329), 19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510), 20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520), 21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530), 22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590), 23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911), 24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912), 25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) szektorokban vehető igénybe a hitelprogram,
 • kizárólag azon számlák vagy egyéb számviteli bizonylatok számolhatók el a hitelprogram keretében, melyek a hitelkérelem benyújtását követően kerültek kiállításra, valamint azon munkabér költségek számolhatók el, melyek a hitelkérelem benyújtását követő időszakra vonatkoznak,
 • a készletbeszerzés költségei között csak a szavatossági időn belüli, és az elfekvő készletek értékével csökkentett anyagok, késztermékek, áruk számolhatók el, nem finanszírozhatók a használt készletek, idegen készletek (vállalkozás telephelyén tárolt idegen készlet, vállalkozás által idegen helyen tárolt készletek, úton levő készletek, a bizományi, ügynöki, közvetítői értékesítésre átadott készlete) beérkezett, de nem számlázott készletek, bérmunka vagy javítás céljából kölcsönadott/átvett készletek, közvetített szolgáltatás,
 • működési költségek finanszírozásának költségei között a) a Sztv. 78. § (1) bekezdése szerinti egyéb termeléshez szükséges költségek, b) a Sztv. 78. § (2) bekezdése szerinti anyagok beszerzési költségei, c) a Sztv. 78. § (3) bekezdése szerinti igénybe vett szolgáltatások értéke, d) a Sztv. 79. §-a szerinti munkaerő költségek, e) közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.9.1.1. pontja szerint, beleértve a telefon, fax, internet, egyéb telekommunikáció költségeit,
 • költségként nem elszámolhatók a) a levonható adók, illetve közterhek, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett által nyújtott szolgáltatás igénybe vevője ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével, b) kamattartozás-kiegyenlítés c) a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás d) a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek e) deviza-átváltási jutalék f) pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség g) bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e,
 • fedezeti elvárás gazdasági társaságok esetén a többségi természetes személy végső tulajdonos(ok) készfizető kezessége, egyéni vállalkozók illetve egyéni cégek esetén az egyéni vállalkozótól illetve egyéni cég tulajdonosától különböző természetes személy készfizető kezessége VAGY az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva,
 • utóbbi kapcsán az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el: ingatlan jelzálog, fizetési számla követelésen alapított óvadék, hitelintézet által vállalt garancia,
 • 24 pontos felsorolást tartalmaz a tervezet arról, melyek a kizárt vállalkozások, ilyen például az, amely 2019. évben nem rendelkezik teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évvel; amelynek 2019. évi lezárt teljes (12 hónapos) üzleti évének üzemi eredménye negatív; amelyben 2020. március 16-ot követően 50%-os vagy azt meghaladó mértékű tulajdonosváltás történt,
 • 9 pontos fesorolást tartalmaz a tervezet arról, mely tevékenységekre nem nyújtható kölcsön, ilyen például visszaigényelhető általános forgalmi adó és vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozása, bányászati, koksz-gyártási, kőolajfeldolgozási, fémalapanyag-előállítási projektek.

Kapcsolódó cikkünk

 

 

                    Itt olvashatja:

 1. TEÁOR 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
 2. TEÁOR 5621 - Rendezvényi étkeztetés
 3. TEÁOR 5630 - Italszolgáltatás
 4. TEÁOR 5914 - Filmvetítés
 5. TEÁOR 8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 6. TEÁOR 8551 - Sport, szabadidős képzés
 7. TEÁOR 9001 - Előadó-művészet
 8. TEÁOR 9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 9. TEÁOR 9004 - Művészeti létesítmények működtetése
 10. TEÁOR 9102 - Múzeumi tevékenység
 11. TEÁOR 9104 - Növény-, állatkert, természetvédelmi terület
 12. TEÁOR 9311 - Sportlétesítmény működtetése
 13. TEÁOR 9312 - Sportegyesületi tevékenység
 14. TEÁOR 9313 - Testedzési szolgáltatás
 15. TEÁOR 9319 - Egyéb sporttevékenység
 16. TEÁOR 9321 - Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
 17. TEÁOR 9604 - Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
 18. TEÁOR 9329 - Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tev.
 19. TEÁOR 5510 - Szállodai szolgáltatás
 20. TEÁOR 5520 - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolg.
 21. TEÁOR 5530 - Kempingszolgáltatás
 22. TEÁOR 5590 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás
 23. TEÁOR 7911 - Utazásközvetítés
 24. TEÁOR 7912 - Utazásszervezés
 25.  
 26. TEÁOR 4939 - Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás

Egyelőre kérdéses, hogy mikor és milyen feltételek mellett kapjanak kedvezményes hitelt:

 1. TEÁOR 9602 - Fodrászat, szépségápolás
 2. TEÁOR 4932 - Taxis személyszállítás
 1. TEÁOR 8553 - Járművezető-oktatás